സെലിബ്രിറ്റികളും പരസ്യങ്ങളില്‍ വഞ്ചിതരാകുമ്പോള്‍

സാധാരണ കമ്പോളത്തിൽ‍ ലഭിക്കുന്ന ഒരു സോപ്പും ക്രീമും തന്റെ സൗന്ദര്യം വർ‍ദ്ധിപ്പിച്ചതായി ആരും പറഞ്ഞുകേട്ടിട്ടില്ല. ഇത്തരത്തിലുള്ള പരസ്യങ്ങളിൽ വഞ്ചിതരാകാതിരിക്കാനുള്ള യുക്തിബോധം ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഉണ്ടാകണമെന്ന് ചിലർ ശഠിച്ചേക്കാം. എന്നാൽ‍ ടെലിവിഷൻ‍ സീരിയലുകൾ‍ സത്യകഥകളാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു വലിയവിഭാഗം ആൾക്കാർ കൂടി നമുക്കുചുറ്റും ജീവിക്കുന്നുണ്ട് എന്നോർക്കണം. എളുപ്പത്തിൽ‍ കബളിപ്പിക്കപ്പെടാവുന്ന ഇത്തരക്കാരെക്കൂടി‍ ബോധവൽക്കരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഗുണപരമായ കാര്യമല്ലേ, സമൂഹത്തെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന പരസ്യങ്ങൾ‍ ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ലെന്ന ഒരു കോടതി നിർദേശത്തിന് ഉണ്ടാക്കാൻ‍ കഴിയുക? മറ്റെന്തിനും ഉപരിയായി സൗന്ദര്യവർദ്ധകവസ്തുക്കളുടെ പരസ്യങ്ങൾ‍ സമൂഹത്തിലേക്ക് പടർ‍ത്തുന്ന ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയുണ്ട്. കറുപ്പ് നിറമുള്ളവർ ആരാലും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ‍ അല്ലെന്നും ആത്മവിശ്വാസം കുറഞ്ഞവരാണെന്നുമുള്ള അപകർഷതാബോധമാണ് ഇവ സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. ഇത് ശരിയായ അർദ്ധത്തിൽ‍ വർണ്ണവിവേചനം തന്നെയാണ്. വെളുത്തവനായ ബ്രിട്ടീഷുകാരൻ‍ കറുത്തവനായ ഇന്ത്യക്കാരനോടും, കൂട്ടത്തിൽ‍ വെളുത്തവനായ വരേണ്യവർ‍ഗ്ഗക്കാരൻ താഴ്ന്നവനായ ചെറുമനോടും കാണിച്ചിരുന്ന അതേ വർണ്ണവിവേചനം.

Read my column on Emerging Kerala by DC Books.

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑