പാഠപുസ്തകങ്ങൾക്കു വേണ്ടിയുള്ള വേഴാമ്പൽ കാത്തിരിപ്പ്

അല്ലെങ്കില്‍ത്തന്നെ പെട്ടെന്നൊരു പരിഹാരം ആവശ്യമുള്ളത് പുസ്തകം ആര് അച്ചടിക്കണം എന്ന പ്രശ്‌നത്തിനല്ലല്ലോ. വിദ്യാഭ്യാസം ഒരുവനെ ആധുനികചിന്താഗതിയിലേക്ക് നയിക്കണം. വിളക്ക് കൊളുത്തിയാല്‍ മതംമാറിപ്പോകുമെന്നുള്ള തരത്തിലുള്ള ചിന്താഗതികള്‍വെച്ചുപുലര്‍ത്തുന്ന ഭരണാധികാരികള്‍ ഉള്ള ഒരു വകുപ്പില്‍ നിന്നും ഇതും ഇതിലപ്പുറവും പ്രതീക്ഷിക്കാം. സ്‌കൂളുകളിലെ പതിവ് ഉല്‍ഘാടനകര്‍മ്മങ്ങളില്‍ എത്തിച്ചേരാന്‍ മന്ത്രിമാര്‍താമസിക്കുന്നതുപോലെ തരംതാണിരിക്കുന്നു വകുപ്പിന്റെ മേല്‍നോട്ടത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളും.

Read the rest of my article on Emerging Kerala by DC Books.

Post a Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: